Phần mềm hỗ trợ


Cách tính điểm, xếp hạng tốt nghiệp Đại học – cao đẳng theo quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ giáo dục và đào tạo
ThuVienNet - VĂN HÓA XÃ HỘICách tính điểm, xếp hạng tốt nghiệp Đại học – cao đẳng theo quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ giáo dục và đào tạo


Cụ thể Quy trình như sau:
1. Bước 1: Chuyển điểm trung bình trung học phần sang điểm hệ chữ
Điểm học phần là tổng của điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:
a. Loại đạt:
A (8,5 - 10) Giỏi
B (7,0 - 8,4) Khá
C (5,5 - 6,9) Trung bình
D (4,0 - 5,4) Trung bình yếu
b. Loại không đạt:
F (dưới 4,0) Kém


2. BƯỚC 2: CHUYỂN ĐIỂM HỆ CHỮ SANG ĐIỂM QUY ĐỔI HỆ SỐ
Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi sang điểm số như sau:
A tương ứng với 4
B tương ứng với 3
C tương ứng với 2
D tương ứng với 1
F tương ứng với 0

3. BƯỚC 3: TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH TRUNG TÍCH LŨY (A)
Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:

A = điểm môn X số tín chỉ rồi tỗng điểm các môn như vậy chia cho tổng số tín chỉ

Điểm trung bình chung tích lũy dùng để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp
. Bằng tốt nghiệp được cấp theo ngành đào tạo chính. Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học như sau:

4. BƯỚC 4: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
Từ điểm trung bình trung tích lũy anh (chị) em có thể biết được Hạng tốt nghiệp của mình!
a. Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;
b. Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;
c. Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;
d. Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49


 

* Bản quyền: Thư Viện Văn hóa đọc (thuviennet.vn)

* Email: thuviennet2012@gmail.com | Facebook: www.facebook.com/thuviennet.vn

(Phiên bản thử nghiệm, website được hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Firefox và Google Chrome. Những tài liệu có được từ website này chỉ mang tính chất chia sẻ,

tham khảo để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và định hướng thực hành yêu cầu độc giả không sao chép đạo văn. )